ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH AFFILIATE SIEUTHIV.COM
  CHO NGƯỜI VẬN HÀNH AFFILIATE SITE

  Điều khoản sử dụng chương trình Affiliate sieuthiv.com cho người vận hành Affiliate được sử dụng bởi người vận hành Affiliate site (sau đây gọi là "Bên B" ) khi Bên B sử dụng chương trình Affiliate mà SieuthiV cung cấp (sau đây gọi là "Bên A"). Hai bên nhất trí với các điều khoản này và cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc, trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau.

   

  CHƯƠNG I. THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH AFFILIATE

  Điều 1 (Hợp đồng và các điều khoản sử dụng)
  1. Bên B sau khi đồng ý trực tuyến quy ước này, tiếp tục thực hiện đăng ký thông tin và cung cấp các tài liệu cần thiết cho Bên A. Sau đó, Bên A sẽ gửi thông tin xác nhận đồng ý, và hợp đồng giữa hai bên được thiết lập. Theo đó, Bên B có thể sử dụng chương trình này. 
  2. Các thông tin cần thiết bao gồm :
  Số CMTND ; Mã số thuế cá nhân ; Quốc tịch, nơi thường trú của người vận hành; . Thông tin thanh toán.
  3. Trong thời gian hiệu lực của quy ước này, nếu Bên B thay đổi nội dung của thông tin hoặc tài liệu đã đăng ký theo quy định tại khoản 2 điều này thì phải nhanh chóng thông báo cho Bên A bằng văn bản hoặc email, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh sự thay đổi đó
  4. Bên B chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, toàn bộ các thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Bên A liên quan đến nội dung công việc do Bên B đảm nhận và Bên B chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực và đúng pháp luật về toàn bộ các thông tin, tài liệu đã cung cấp.

  Điều 2 (Quyền từ chối cung cấp chương trình)
  1. Bên A dựa trên nhận định độc lập của mình có thể từ chối cung cấp chương trình này với các affiliater  không phù hợp với hệ thống. Bên B không được phản đối hay kháng nghị những nhận định này.
  2. Bên A dựa trên nhận định độc lập của mình có thể hủy bỏ đăng ký của các Affiliate site thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây mà không cần thông báo trước. Bên B không được phản đối hay kháng nghị những nhận định này. 
  a) Được vận hành bởi cá nhân bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp chưa đủ 18 tuổi phải đảm bảo có người đại diện theo pháp luật theo quy định pháp luật hiện hành và các trường hợp pháp luật cấm, hạn chế đối với người điều hành hệ thống Affiliate site.
  b) Đăng ký thông tin không chính xác.
  c) Thông tin đăng ký chứa đựng nội dung vi phạm đạo đức, trật tự an ninh xã hội.
  d) Có các hoạt động vi phạm pháp luật hoặc khuyến khích các hành vi đó.
  e) Có các hoạt động liên quan đến hoạt động lừa đảo, bán hàng đa cấp vi phạm pháp luật hay các hành vi tương tự.
  f) Có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống hoặc gây thiệt hại, đe dọa gây thiệt hại về tài sản, uy tín của cá nhân hay cơ quan, tổ chức cụ thể ( bao gồm cả trường hợp vu khống hay xúc phạm danh dự của Bên A).
  g) Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền nhân thân, quyền sử dụng hình ảnh, các quyền khác theo quy định của pháp luật, xâm phạm quyền lợi được bảo vệ, hoặc các quy định liên quan.
  h) Vi phạm các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh các ngành nghề theo quy định;
  i) Nội dung không rõ ràng, hình thức không phù hợp, vi phạm luật cạnh tranh, quảng cáo nội dung mang tính chất so sánh trái quy định.
  j) Vi phạm các quy định về điều kiện phát sinh hoa hồng.
  k) Cung cấp lợi ích cho nhân viên của mình hoặc người dùng tương ứng dựa trên các quỹ nhận được từ bên thứ ba như tiền mặt, tiền điện tử, point, mileage,… 
  l) Nội dung của Affiliate site bị thay đổi đáng kể so với danh mục mà Bên A đã nhận được.
  m) Bị xác định là Affiliate site không phù hợp với chương trình này.


  Điều 3 (Đăng ký và khai báo)
  1. Khi đăng ký sử dụng chương trình này, Bên B phải khai báo các thông tin chính xác bằng văn bản hoặc phương thức mà Bên A đã quy định.
  2. Các thông tin khai báo bao gồm thông tin mới thay thế thông tin đã nộp hoặc nhập trực tuyến khi đăng ký, thay đổi hông tin liên quan đến chuyển tiền hoa hồng của Affiliate site.
  3. Khi thay đổi thông tin, Bên B tự mình thực hiện thay đổi các nội dung đã đăng ký trên màn hình quản lý. Tuy nhiên, trường hợp thay đổi tên cá nhân (hoặc tên công ty), thay đổi người đại diện, thay đổi thông tin tài khoản nhận hoa hồng, thay đổi mã số đăng ký kinh doanh, Bên B phải gửi thông báo thay đổi tới Bên A theo hình thức được chỉ định trước, Bên A sẽ xét duyệt và thực hiện các thay đổi đó.
  4. Bên A không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Bên B bị mất lợi ích do những thông tin đăng ký và khai báo được quy định tại điều này là không chính xác, gian lận.
  5. Bên B phải đăng ký tài khoản nhận tiền hoa hồng mà tên chủ tài khoản và tên cá nhân (hoặc tên công ty) đã đăng ký trên hệ thống phù hợp với nhau.

   

  CHƯƠNG II. CHÍNH SÁCH VÀ HOA HỒNG


  Điều 4 (Thanh toán hoa hồng)
  1. Hoa hồng mà Bên A thanh toán cho Bên B bao gồm các hình thức hoa hồng dưới đây.
  a) Hoa hồng theo CPS.
  b) Hoa hồng giá cố định hoặc hoa hồng tỷ lệ cố định theo giá trị giao dịch

  c) Các hình thức hoa hồng khác do chủ quảng cáo quy định.
  2. Tùy từng trường hợp, Bên A sẽ thực hiện khấu trừ tại nguồn các khoản thuế từ số tiền hoa hồng chủ quảng cáo thanh toán để nộp thuế theo quy định của nhà nước.
  3. Thời gian thanh toán : Cập nhật đơn hàng, đối soát dữ liệu, và tổng kết tiền hoa hồng của mỗi Affiliate site sẽ được thực hiện trong tháng kế tiếp của tháng phát sinh giao dịch được chấp nhận, và sẽ được thanh toán vào tài khoản mà Bên B đã đăng ký vào ngày 15 của tháng tiếp theo (nếu ngày thanh toán trùng vào thứ 7, chủ nhật, ngày lễ hay ngày nghỉ của cơ quan nhà nước, ngân hàng, sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo). Tuy nhiên, nếu số tiền hoa hồng của mỗi Affiliate site chưa đạt mức 200,000 VNĐ (hai trăm nghìn đồng) thì sẽ cộng dồn vào tháng tiếp theo. Ngoài ra, cách tính các khoản thuế sẽ tuân theo pháp luật về thuế tại Việt Nam.
  4. Số tiền hoa hồng trả cho Bên B được tính trên các giao dịch mà cuối mỗi tháng và các giao dịch được chấp nhận.
  5. Bên A sẽ thông báo với Bên B nếu xảy ra trường hợp không thể thanh toán hoa hồng do thông tin tài khoản không đầy đủ hoặc không chính xác. Bên B thực hiện sửa chữa, thay đổi các nội dung đó trên màn hình quản lý. Việc thanh toán sẽ không thể thực hiện nếu Bên A không nhận được phản hồi từ Bên B. Trong thời hạn 12 tháng từ ngày gửi thông báo, nếu không có phản hồi, Bên B sẽ mất quyền yêu cầu khoản hoa hồng đó. Ngoài ra, trường hợp Bên A đã thực hiện các thủ tục chuyển khoản tiền hoa hồng và bị gửi trả lại thì Bên B phải chịu phí chuyển hoàn ( bao gồm cả thuế giá trị gia tăng ). 

  Điều 5 (Việc thanh toán sau khi hủy bỏ đăng ký của Affiliate site)
  1. 6 tháng sau khi đăng ký của Affiliate site bị hủy bỏ, nếu vẫn có giao dịch được chủ quảng cáo chấp nhận, và tiền hoa hồng cho Affiliate site tương ứng với giao dịch đó đạt mức tối thiểu 200,000VNĐ thì Bên B sẽ được thanh toán số tiền hoa hồng đó vào ngày 15 tháng kế tiếp. 
  2. Một năm sau khi đăng ký của Affiliate site bị hủy bỏ, các khoản hoa hồng vẫn chưa được thanh toán sẽ không được thanh toán cho Bên B.
  3. Hoa hồng phát sinh sau khi hủy bỏ đăng ký và hoa hồng chưa được thanh toán trường hợp đăng ký bị hủy bỏ do Affiliate site vi phạm quy ước này sẽ không được thanh toán.

  CHƯƠNG III. ĐĂNG QUẢNG CÁO

  Điều 5 (Trách nhiệm quản lý)
  1. Bên B có trách nhiệm quản lý, đảm bảo Affiliate site của mình luôn ở trạng thái phù hợp, không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc trật tự đạo đức xã hội thông qua Affiliate site của mình hoặc bên thứ ba.
  2. Bên B có trách nhiệm quản lý Affiliate site để người dùng không thực hiện các hành vi đăng ký hoặc giao dịch gian lận thông qua đường link,
  3. Bên B chịu trách nhiệm quản lý mã và mật khẩu đăng nhập vào màn hình quản lý, không thực hiện các hành vi như tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê, mua bán với bên thứ ba, đăng nhập sử dụng cho bên thứ ba. Bên B phải tự chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng, quản lý mật khẩu và mã đăng nhập không phù hợp, bị bên thứ ba sử dụng, không được gây bất kỳ tổn thất nào cho Bên A. Ngoài ra, nếu xác định mã và mật khẩu đăng nhập của mình bị sử dụng bất chính, Bên B phải ngay lập tức thông báo với Bên A và đưa ra phương án xử lý hậu quả phát sinh nếu có.
  4. Nếu nhận định Bên B đã vi phạm quy định trên thì Bên A có thể tạm ngừng cung cấp dịch vụ này hoặc hủy bỏ hợp đồng mà không cần thông báo trước cho Bên B.

   

  CHƯƠNG IV. VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH AFFILIATE

  Điều 06 (Thông báo và liên lạc với Bên B)
  Bên B đồng ý nhận liên hệ, thông báo qua email và các hình thức khác từ Bên A và chủ quảng cáo trong trường hợp cần thiết.


  Điều 7 (Giám sát)
  1. Bên A sẽ tự thực hiện công tác giám sát để xác định xem Bên B có sử dụng chương trình này tuân theo các quy định hay có hành vi vi phạm quy ước này không.
  2. Trường hợp thông qua việc giám sát, Bên A xác định rằng Bên B có hành vi vi phạm quy ước này hoặc có khả năng cao đã thực hiện các hành vi vi phạm, Bên A có thể từ chối thanh toán toàn bộ hay một phần phí hoa hồng, ngoài ra, có thể hủy bỏ đăng ký của Affiliate site mà không cần thông báo trước. Bên B không được kháng nghị hay phản đối. 
  3. Trường hợp xác định hành vi vi phạm của Bên B có tính chất nghiêm trọng và phi pháp, Bên A có thể khởi kiện, tố cáo vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Nếu chủ quảng cáo và bên thứ ba có liên quan yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại, theo quy định của Chính sách bảo mật thông tin cá nhân, Bên A sẽ hợp tác cung cấp thông tin. Bên B không được kháng nghị hay phản đối việc này.
  4. Việc giám sát quy định trong điều này do Bên A tự thực hiện, tuy nhiên đây không được coi là nghĩa vụ của Bên A.


  Điều 8 (Xếp hạng Affiliate site)
  Bên A sẽ xét lập bảng xếp hạng Affiliate site dựa trên các tiêu chí độc lập của mình và xem xét đến loại hình, chất lượng, thực thu của Affiliate site trong chương trình này. Bên A không tiết lộ các tiêu chí xếp hạng cho Bên B và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc này. Bên B không được khiếu nại về kết quả xếp hạng này. 

  Điều 9 (Tạm ngừng chương trình này)
  1. Trường hợp thực hiện bảo dưỡng bảo trì, nâng cấp chức năng hệ thống, Bên A sẽ thông báo cho Bên B qua email, đăng lên website quản lý vận hành hoặc bằng một hình thức khác.
  2. Nếu phát sinh một trong các trường hợp dưới đây, Bên A có thể tạm dừng một phần hay toàn bộ chương trình này mà không cần thông báo trước cho Bên B. Theo đó, Bên A không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc này.
  a) Trường hợp phát sinh các vấn đề như không thể sử dụng toàn bộ hay một phần các chức năng của chương trình này hay các chức năng không thể hoàn thành do hoàn cảnh khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng mà Bên A không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép như: môi trường truyền thông liên quan đến dịch vụ bị cản trở, thiên tai, hỏa hoạn, biểu tình, đạo luật của chính phủ, lũ lụt, dịch bệnh, bạo động, chiến tranh, khủng bố hoặc các nguyên nhân tương tự.
  b) Trường hợp phát sinh các vấn đề như không thể sử dụng toàn bộ hay một phần các chức năng của chương trình này hay các chức năng không thể hoàn thành do sự không tương thích trên hệ thống chương trình, cũng như hành vi phá hoại chương trình này của bên thứ ba như hacking, cracking hay các nguyên nhân tương tự mặc dù Bên A đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. 
  c) Trường hợp tạm dừng vận hành chương trình này do nhận định độc lập của Bên A.


  Điều 10 (Cam kết của chương trình này)
  1. Bên A không thực hiện bất kỳ hình thức bảo đảm nào đối với việc nhận được hoa hồng của Bên B sử dụng chương trình này.
  2. Bên A sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp an ninh có hiệu quả để không có virus hay các nội dung có hại trong chương trình, nhưng không đảm bảo rằng các biện pháp đó là hoàn hảo.


  Điều 11 (Miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại)
  1. Bên A không chịu trách nhiệm bồi thường về bất kỳ thiệt hại nào mà Bên B phải chịu do sử dụng chương trình này, trừ trường hợp thiệt hại gây ra do hành vi cố ý hoặc lỗi từ Bên A.
  2. Trường hợp Bên B gây thiệt hại cho bên thứ ba và chủ quảng cáo khi sử dụng chương trình này, Bên B phải tự chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề đó, và không được gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Bên A.


  Điều 12 (Bảo vệ, quản lý dữ liệu)
  Bên A tuân thủ Chính sách bảo mật thông tin cá nhân mà Bên A đã thiết lập trong bảo vệ, quản lý dữ liệu nhận được từ Bên B.


  Điều 13 (Bảo mật thông tin)
  1. Nếu không có sự đồng thuận trước bằng văn bản của Bên A, Bên B không được tiết lộ cho bên thứ ba các thông tin về công nghệ, kinh doanh, công việc của Bên A và chủ quảng cáo liên quan đến chương trình này và được công nhận là thông tin mật, trừ trường hợp các thông tin được xác định là thông tin công cộng.
  2. Quy định này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi hợp đồng này kết thúc.


  Điều 14 (Sử dụng thông tin cá nhân)
  1. Bên A tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng như Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Bên A khi sử dụng thông tin cá nhân của Bên B nhận được theo chương trình này.
  2. Trường hợp Bên B vi phạm quy ước này hoặc có nguy cơ cao đã có hành vi vi phạm, Bên A có quyền cung cấp các thông tin của Bên B ( bao gồm cả thông tin cá nhân) cho công ty cung cấp chương trình Affiliate khác. 
  3. Trường hợp có yêu cầu công khai thông tin liên lạc của Bên B từ phía chủ quảng cáo để liên lạc trực tiếp với Bên B về việc vi phạm quy ước này của Bên B, nếu nhận định là phù hợp, Bên A sẽ thông báo trước với bên B về sự việc này và sẽ cung cấp các thông tin tối thiểu cần thiết (như địa chỉ, tên, tên công ty, phòng ban chịu trách nhiệm, người đại diện, số điện thoại, số FAX, email,… ) để chủ quảng cáo có thể thực hiện liên lạc. 
  4. Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: Công an, tòa án,... Bên A sẽ cung cấp thông tin trong phạm vi quy định của pháp luật.


  Điều 15 (Bản quyền sở hữu trí tuệ)
  1. Bên B xác nhận bản quyền nội dung của chương trình này, hệ thống này và các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu của Bên A.
  2. Bên B xác nhận chỉ sử dụng chương trình này trong phạm vi mục đích sử dụng của chương trình, trong thời hạn sử dụng chương trình.
  3. Trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, Bên B không được thiết lập quyền sử dụng lại dựa theo quyền sử dụng chương trình này, không được chuyển giao, thế chấp cho bên thứ ba hoặc sao chép một phần hay toàn bộ chương trình này để chuyển giao, cho thuê, thế chấp hoặc chuyển thành tài sản sở hữu cho bên thứ ba. Bên B không được phép hủy bỏ quyền sử dụng chương trình này hoặc các bản sao của nó dưới bất kỳ hình thức nào.

   

  CHƯƠNG V . KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH AFFILIATE

  Điều 16 ( Hủy bỏ đăng ký)
  1. Bên B có thể hủy bỏ đăng ký, tạm dừng sử dụng chương trình này bằng cách thực hiện các thủ tục mà Bên A đã quy định.
  2. Đăng ký của Bên B chỉ hủy bỏ khi hủy bỏ đăng ký toàn bộ Affiliate site trên hệ thống.
  3. Bên A có thể tạm ngừng việc sử dụng dịch vụ này, hủy bỏ đăng ký mà không cần thông báo trước với các Affiliate site thuộc các trường hợp dưới đây:
  a) Khi Affiliate site vi phạm quy ước này.
  b) Không đăng nhập vào trang quản lý hay không có quảng cáo được đăng tải hay không nhấp chuột xem trong suốt 1 năm trở lên.
  4. Các Affiliate site hoặc Bên B vi phạm quy ước này, bị hủy bỏ đăng ký, có thể sẽ không được đăng ký lại vào chương trình này trừ trường hợp đồng ý của bên A.
  5. Bên A, với thông báo trước 30 ngày, có thể hủy bỏ đăng ký của Affiliate site bất kỳ lúc nào.


  Điều 17 (Hủy bỏ hợp đồng)
  1. Bên B có thể hủy bỏ hợp đồng theo quy ước này, tạm dừng sử dụng chương trình này bằng cách thực hiện các thủ tục mà Bên A đã quy định.
  2. Bên A có thể hủy bỏ hợp đồng với Bên B theo quy ước này, với việc thực hiện thông báo trước 30 ngày cho Bên B bằng văn bản hoặc email. Tuy nhiên, Bên A có thể hủy bỏ hợp đồng mà không cần thông báo trước cho Bên B trong các trường hợp dưới đây:
  a) Bên B hoặc Affiliate site vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm cao.
  b) Trường hợp Bên B hoặc Affiliate site vi phạm các quy định này, và có sự gian dối trong các tuyên bố quy định tại điều 7.
  c) Trường hợp Bên B bắt đầu các thủ tục pháp lý như bị thu giữ, thu giữ tạm thời, đấu giá, phá sản, tái thiết dân sự, tái tổ chức doanh nghiệp. 
  d) Trường hợp bắt đầu tự thanh lý hoặc bắt đầu các thủ tục tái kinh doanh.
  e) Trường hợp người vận hành Affiliate không có khả năng trả các khoản thuế, phí, bị tạm giữ.
  f) Trường hợp có sự đình chỉ giao dịch của phòng thanh toán bù trừ với Bên B. 
  3. Việc hủy bỏ hợp đồng giữa hai bên cũng có nghĩa là hủy bỏ đăng ký của toàn bộ các Affiliate site mà Bên B đang vận hành.
  Trường hợp Bên B vi phạm quy ước, hoặc các quy định, hướng dẫn liên quan đến quy ước này, Bên A có quyền từ chối thanh toán hoa hồng..Ngoài ra, Bên A có quyền hủy bỏ hợp đồng hoặc hủy bỏ đăng ký của Affiliate site mà không cần thông báo trước, Bên B không có quyền khiếu nại hoặc kháng nghị về việc này. 
  4. Trường hợp hợp đồng giữa 2 bên bị hủy bỏ do các lý do nêu trên thì Bên A có thể yêu cầu Bên B hoàn trả toàn bộ số tiền hoa hồng đã được thanh toán tính đến thời điểm hợp đồng bị hủy bỏ. Ngoài ra, Bên A cũng có thể yêu cầu Bên B thanh toán toàn bộ các chi phí liên quan đến việc hủy bỏ hợp đồng này (chi phí lao động, chi phí vận chuyển, chi phí luật sư, chi phí khác trong trường hợp thực hiện thủ tục tố tụng tại tòa án).
  5. Bên B sau khi nhận được yêu cầu hoàn trả tiền hoa hồng hoặc các chi phí liên quan khác được quy định tại khoản 5 điều này có trách nhiệm thanh toán ngay cho bên A trong thời hạn quy định kể từ khi nhận được yêu cầu thanh toán. 

  CHƯƠNG VI . CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

  Điều 18 (Thay đổi điều kiện và quy ước)
  Bên A có thể sửa đổi quy ước và các điều khoản liên quan mà không cần sự đồng ý của Bên B. Mối quan hệ giữa 2 bên sẽ được ứng dụng và điều chỉnh bởi quy ước này sau khi sửa đổi. 
  Điều 33 (Thay đổi/ Hủy bỏ chương trình này)
  1. Bên A có thể thay đổi hay hủy bỏ toàn bộ hoặc 1 phần nội dung và hình thức chương trình này. Bên A không chịu trách nhiệm với những thiệt hại phát sinh của Bên B do những thay đổi đó.
  2. Khi Bên A hủy bỏ chương trình này theo quy định trên, Bên A sẽ thông báo trước cho Bên B trong một khoảng thời gian hợp lý hoặc thông báo sau trong trường hợp khẩn cấp.
  Điều 19. ( Phương thức giải quyết tranh chấp)
  Trong quá trình thực hiện quy ước mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 
  Điều 20. ( Luật điều chỉnh )
  Quy ước này cũng như mối quan hệ giữa 2 bên sẽ áp dụng và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật Việt Nam.

Scroll